Versions dels articles: preprint i postprint

  • La versió preprint (versió preliminar): és el primer text que s’ha enviat a la revista, sense cap revisió. Vegeu aquest exemple de preprint.
  • La versió postprint (versió revisada): és la versió acceptada per la revista, però sense el format d’article publicat. Conté el text i les figures definitives, inclosos tots els canvis proposats en el procés de revisió, però sense editar ni maquetar per la revista. També s'anomena postprint author's final draft, accepted author manuscript o accepted version (potprint). Vegeu aquest exemple de postprint.
  • La versió publicada: és el text final de l’article, ja editat i publicat per la revista. Vegeu aquest exemple de versió publicada.

Quina versió dipositarem al Repositori Obert UdL?

  • Preferiblement, sempre que l'editor ho permeti o bé que l'autor conservi els drets, dipositarem la versió publicada.
  • En el cas que l'editor sigui el propietari del copyright i no permeti dipositar la versió publicada, dipositarem la versió postprint o preprint, segons estableixi l'editor.

Tipologia d'elements digitals per a la difusió en obert

Font de la imatge: PoliScience - Biblioteca UPV

Per tant, guardeu sempre el contracte i la darrera versió de l’article que heu revisat després del procés de peer review, ja que algunes editorials només deixen publicar aquesta versió en els repositoris institucionals. Aquesta versió és la que habitualment compleix amb els mandats de la Llei de la ciència i Horitzó 2020.