Models de contractes i addendes

Generalment per a la publicació d'un article en una revista científica l'autor signa un contracte amb l'editorial. En aquest contracte, sovint l'autor cedeix en exclusiva els drets de reproducció i distribució de l'obra a l'editor. És el que s'anomena copyright transfer. Això implica que l'autor no el pot difondre per cap altre canal sense el permís de l'editor.

Per tant, per dipositar la publicació al Repositori Obert UdL, l'autor ha de conservar els drets que li permetin fer-ho. Per aquest motiu, quan encara no ha publicat l'article, l'autor pot sol·licitar a l'editor afegir una addenda al contracte que especifiqui els drets que vol conservar.

Podeu trobar models de contractes o addendes a:

Models d'addenda d'entitats de finançament de projectes d'investigació

La Comissió Europea recomana l'ús d'una carta model i d'un model addenda a l'acord editorial per a la seva utilització en els projectes finançats per la Unió Europea (FP7 y Horitzó 2020):

Altres models d'addendes